Publications

当前位置: Home > Publications > 2019

226. Chenzhi Song, Shize Yang, Xiaomin Li, Xiao Li, Ji Feng, Anlian Pan, Wenlong Wang, Zhi Xu, Xuedong Bai. Optically manipulated nanomechanics of semiconductor nanowires. Chinese Physics B, 28(5), 054204. PDF

 

225. Feng Wu, Qing Li, Peng Wang, Hui Xia, Zhen Wang, Yang Wang, Man Luo, Long Chen, Fansheng Chen, Jinshui Miao, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Chongxin Shan, Anlian Pan, Xing Wu, Wencai Ren, Deep Jariwala, and Weida Hu. High efficiency and fast van der Waals hetero-photodiodes with a unilateral depletion region. Naturecommunications. Accepted.

 

224. Yide Yuan, Xuehong Zhang, Huawei Liu, Tiefeng Yang, Weihao Zheng, Biyuan Zheng, Feng Jiang, Lihui Li, Dong Li, Xiaoli Zhu, Anlian Pan. Growth of CdSe/MoS2 vertical heterostructures for fast visible-wavelength photodetectors. Journal of Alloys and Compounds. Published Online. PDF

 

223. Sun Jiamin, Peng Meng, Zhang Yushuang, Zhang Lei, Peng Rui, Miao Chengcheng, Liu Dong, Han Mingming, Feng Runfa, Ma Yandong, Dai Ying, He Longbing, Shan Chongxin, Pan Anlian, Hu Weida, Yang Zai-xing. Ultra-high hole mobility of Sn-catalyzed GaSb nanowires for high speed infrared photodetectors. Nano Letters. 2019, 19, 5920-5929. PDF.


222. Yongping Fu, Matthew P. Hautzinger, Ziyu Luo, Feifan Wang, Dongxu Pan, Michael M. Aristov, Ilia A. Guzei, Anlian Pan, Xiaoyang Zhu, and Song Jin. Incorporating Large A Cations into Lead Iodide Perovskite Cages: Relaxed Goldschmidt Tolerance Factor and Impact on Exciton-Phonon Interaction. ACS Cent. Sci. 2019, 5, 1377-1386. PDF

 

221. Zheng, Biyuan; Zheng, Weihao; Jiang, Ying; Chen, Shula; Li, Dong; Ma, Chao; Wang, Xiaoxia; Huang, Wei; Zhang, Xuehong; Liu, Huawei; Jiang, Feng; Li, Lihui; Zhuang, Xiujuan; Wang, Xiao; Pan, Anlian. WO3-WS2 Vertical Bilayer Heterostructures with High Photoluminescence Quantum Yield. JACS. 2019, 141, 11754−11758.PDF.


220. Fan, Peng; Zheng, Biyuan; Sun, Xingxia; Zheng, Weihao; Xu, Zheyuan; Ge, Cuihuan; Liu, Yong; Zhuang, Xiujuan; Li, Dong; Wang, Xiao; Zhu, Xiaoli; Jiang, Ying; Pan, Anlian. Trion-Induced Distinct Transient Behavior and Stokes Shift in WS2 Monolayers. Journal of Physical Chemistry Letters. 2019, 10, 3763−3772. PDF

 

219. Yang, Tiefeng; Wang, Xiao; Zheng, Biyuan; Qi, Zhaoyang; Ma, Chao; Fu, Yuhao; Fu, Yongping; Hautzinger, Matthew; Jiang, Ying; Li, Ziwei; Fan, Peng; Li, Fang; Zheng, Weihao; Luo, Ziyu; Liu, Jie; Yang, Bin; Chen, Shula; Li, Dong; Zhang, Lijun; Jin, Song; Pan, Anlian. Ultrahigh-Performance Optoelectronics Demonstrated in Ultrathin Perovskite-Based Vertical Semiconductor Heterostructures. ACS Nano. 2019, 13, 7996−8003. PDF

  

218. A. Delhomme, G. Butseraen, B. Zheng, L. Marty, V. Bouchiat, M. R. Molas, A. Pan, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. Ouerghi, J. Renard, and C. Faugerasl. Magneto-spectroscopy of exciton Rydberg states in a CVD grown WSe2 monolayer. Appl. Phys. Lett. 114, 232104 (2019). PDF

 

217. Zhengping Shan, Xuelu Hu, Xiao Wang, Qin Tan, Xin Yang, Yunyun Li, Huawei Liu, Xiaoxia Wang, Wei Huang, Xiaoli Zhu, Xiujuan Zhuang, Yu-Jia Sun, Libo Ma, Jun Zhang, Oliver G. Schmidt, Ritesh Agarwal, Anlian Pan. Phonon Assisted Electro-Optical Switches and Logic Gates Based on Semiconductor Nanostructures. Advanced Materials. 2019, 1901263. PDF

 

216. Jihene Zribi, Lama Khalil, Biyuan Zheng, José Avila, Debora Pierucci, Thibault Brulé, Julien Chaste, Emmanuel Lhuillier, Maria C. Asensio, Anlian Pan, and Abdelkarim Ouerghi. Strong Interlayer Hybridization in aligned SnS2/WSe2 Hetero-bilayer Structure. npi 2D Mater&Appl. Published Online. PDF.


215. Zhaoyang Qi; Xianwei Fu; Tiefeng Yang; Dong Li; Peng Fan; Honglai Li; Feng Jiang; Lihui Li; Ziyu Luo; Xiujuan Zhuang; Anlian Pan. Highly stable lead-free Cs3Bi2I9 perovskite nanoplates for photodetection applications. Nano Research. 2019,12(8): 1894-1899. PDF


214. Bing-Xin Zhou, Shuang-Shuang Ding, Bei-Jing Zhang, Lei Xu, Ruo-Shi Chen, Leng Luo, Wei-Qing Huang, Zhong Xie, Anlian Pan, Gui-Fang Huang. Dimensional transformation and morphological control of graphitic carbon nitride from water-based supramolecular assembly for photocatalytic hydrogen evolution: from 3D to 2D and 1D nanostructures. Applied Catalysis B: Environmental  254 (2019) 321-328. PDF

 

213. Zhu, Chenguang; Sun, Xingxia; Liu, Huawei; Zheng, Biyuan; Wang, Xingwang; Liu, Ying; Zubair, Zubair; Wang, Xiao; Zhu, Xiaoli; Li, Dong; Pan, Anlian. Non-Volatile MoTe2 p-n Diodes for Optoelectronic Logics. ACS Nano. 2019, 13, 7216−7222. PDF

 

212. Gong, Yanfang; Zhang, Xuehong; Yang, Tiefeng; Huang, Wei; Liu, Hongjun; Liu, Huawei; Zheng, Biyuan; Li, Dong; Zhu, Xiaoli; Hu, Wei-Da; Pan, Anlian. Vapor growth of CdS nanowires/WS2 nanosheet heterostructures with sensitive photodetections. Nanotechnology. 30 (2019) 345603 (7pp). PDF

 

211. Fang Li, Yexin Feng, Ziwei Li, Chao Ma, Junyu Qu, Xueping Wu, Dong Li, Xuehong Zhang, Tiefeng Yang, Yunqiu He, Honglai Li, Xuelu Hu, Peng Fan, Ying Chen, Biyuan Zheng, Xiaoli Zhu, Xiao Wang, Xiangfeng Duan, Anlian Pan. Rational kinetics control towards universal growth of two-dimensional vertically stacked heterostructures. Advanced Materials. 2019, 31, 1901351. PDF 

 

210. Jie Chen, Ziyu Luo, Yongping Fu, Xiaoxia Wang, Kyle Czech, Shaohua Shen, Liejin Guo, John C. Wright, Anlian Pan, Song Jin. Tin (IV)-Tolerant Vapor Phase Growth and Photophysical Properties of Aligned Cesium Tin Halide Perovskites (CsSnX3, X = Br, I) Nanowires. ACS Energy Letters. 2019, 4, 1045-1052. PDF

 

209. Peng Fan, Huawei Liu, Xiujuan Zhuang, Weihao Zheng, Cuihuan Ge, Wei Huang, Xin Yang, Yong Liu, Ying Jiang, Xiaoli Zhua and Anlian Pan. Ultra-long distance carrier transportation in bandgap-graded CdSxSe1−x nanowire waveguides. Nanoscale, 2019, 11, 8494. PDF

 

208. Liu, Huawei; Jiang, Ying; Fan, Peng; Feng, Yexin; Lan, Jianyue; Xu, Gengzhao; Zhu, Xiaoli; Zhang, Xuehong; Hu, Xuelu; Yang, Tiefeng; Yang, Bin; Zhang, Qinglin; Li, Dong; Wang, Xiao; Pan, Anlian. Polar-induced Selective Epitaxial Growth of Multi-junction Nanoribbons for High-performance Optoelectronics. ACS Applied Materials & Interfaces. 2019, 11, 17, 15813-15820. PDF


207. Xiujuan Zhuang, Yu Ou-yang, Xiaoxia Wang, Anlian Pan. Multi-color semiconductor lasers. Advanced Optical Materials. Accepted.


206. Hao Zhang, Zihan Zhang, Chao Ma, Yuquan Liu, Haipeng Xie, Shiqiang Luo, Yongbo Yuan, Yongli Gao, Yong Zhang, Wenquan Ming, Yi Liu, Anlian Pan, and Bin Yang. Low-Temperature Synthesis of All-Inorganic Perovskite Nanocrystals for UV-Photodetectors. Journal of Materials Chemistry C. 2019, 7(18): 5488-5496. PDF

 

205. Zhaoyang Qi, Tiefeng Yang, Dong Li, Honglai Li, Xiao Wang, Xuehong Zhang, Fang Li, Weihao Zheng, Peng Fan, Xiujuan Zhuang, Anlian Pan. High-responsivity Two-dimensional p-PbI2/n-WS2 Vertical Heterostructure Photodetectors Enhanced by Photogating Effect. Materials Horizons. 2019, 10, 1039. PDF

 

204. Fangtao Li, Junfeng Lu, Qinglin Zhang, Dengfeng Peng, Zheng Yang, Qian Xu, Caofeng Pan, Anlian Pan, Tianfeng Lif, and Rongming Wang. Controlled fabrication, lasing behavior and excitonic recombination dynamics in single crystal CH3NH3PbBr3 perovskite cuboids. Science Bulletin. 64 (2019) 698-704. PDF

 

203. Ying Jiang, Xiao Wang, Anlian Pan. Properties of Excitons and Photogenerated Charge-Carriers in Metal Halide Perovskites. Advanced Materials. 2019: 1806671. PDF

 

202. Huawei Liu, Dong Li, Chao Ma, Xuehong Zhang, Xingxia Sun, Chenguang Zhu, Biyuan Zheng, Zixing Zou, Ziyu Luo, Xiaoli Zhu, Xiao Wang, Anlian Pan. Van der Waals Epitaxial Growth of Vertically Stacked Sb2Te3/MoS2 p–n Heterojunctions for High Performance Optoelectronics. Nano Energy. 59 (2019) 66-74. PDF

 

201. Daksh Agarwal, Ming-Liang Ren, Jacob S. Berger, Jinkyoung Yoo, Anlian Pan, and Ritesh Agarwal. Nanocavity-Enhanced Giant Stimulated Raman Scattering in Si Nanowires in the Visible Light Region. Nano Lett. 2019, 19, 1204-1209. PDF

 

200. Weihao Zheng, Biyuan Zheng, Changlin Yan, Ying Liu, Xingxia Sun, Zhaoyang Qi, Tiefeng Yang, Ying Jiang, Wei Huang, Peng Fan, Feng Jiang, Wei Ji, Xiao Wang, Anlian Pan. Direct Vapor Growth of Two-Dimensional Vertical Heterostructures with Tunable Band Alignments and Interfacial Charge Transfer Behaviors. Advanced Science.2019, 6, 1802204. PDF.

 

199. Zhouxiaosong Zeng, Xingxia Sun, Danliang Zhang, Weihao Zheng, Xiaopeng Fan, Mai He,Tao Xu, Litao Sun, Xiao Wang, Anlian Pan. Controlled Vapor Growth and Nonlinear Optical Applications of Large Area 3R Phase WS2 and WSe2 Atomic Layers. Advanced Functional Materials. 2019, 29, 1806874. PDF.

 

198. Xiaoxia Wang, Huazhou Chen, Hong Zhou, Xiao Wang, Shuangping Yuan, Zhenqian Yang, Xiaoli Zhu, Renmin Ma, Aanlian Pan. Room-Temperature High Performance CsPbBr3 Perovskite Tetrahedral Microlasers. Nanoscale. 2019, 11, 2393. PDF.

 

197. Andrew Schlaus, Michael Spencer, Kiyoshi Miyata, Fang Liu, Xiaoxia Wang, Ipshita Datta, Michal Lipson, Anlian Pan, and Xiaoyang Zhu. How Lasing Happens in CsPbBr3 Perovskite Nanowires. Nature Communications. 2019, 10(1):265. PDF.

 湖南大学潘安练研究小组版权所有©2017   邮编:410082
通讯地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路麓山门 Email:xiaoban@hnu.edu.cn

手机访问本
课题组网站