Publications

当前位置: Home > Publications > 2019

246. Dong Li, Chenguang Zhu, Huawei Liu, Xingxia Sun, Biyuan Zheng, Ying Liu, Yong Liu, Xingwang Wang, Xiaoli Zhu, Xiao Wang, Anlian Pan. Light-triggered two-dimensional lateral homogeneous p-n diodes for opto-electrical interconnection circuits. Sci. Bull. 2020,65,293.PDF


245. Kailun Xia, Wenqiang Wu, Mengjia Zhu, Xinyi Shen, Zhe Yin, Haomin Wang, Shuo Li, Mingchao Zhang, Huimin Wang, Haojie Lu, Anlian Pan, Caofeng Pan, and Yingying Zhang. CVD Growth of Perovskite/Graphene Films for High-Performance Flexible Image Sensor. Sci. Bull. 2020,65,343.PDF


244. Biyuan Zheng, Dong Li, Chenguang Zhu, Jianyue Lan, Xingxia Sun, Weihao Zheng, Huawei Liu, Xuehong Zhang, Xiaoli Zhu, Yexin Feng, Tao Xu, Litao Sun, Gengzhao Xu, Xiao Wang, Chao Ma, and Anlian Pan. Dual-Channel Type-Tunable Field-Effect Transistors Based on Vertical Bilayer WS2(1−x)Se2x/SnS2 Heterostructures. InfoMat. 2019;1–9.PDF


243. Yongchao Huang, Lei Hu, Ran Liu , Yuwen Hu , Tuzhi Xiong , Weitao Qiu , M.-Sadeeq (Jie Tang) Balogun, Anlian Pan, Yexiang Tong. Nitrogen treatment generates tunable nanohybridization of Ni5P4 nanosheets with nickel hydr(oxy)oxides for efficient hydrogen production in alkaline, seawater and acidic media. Appl. Catal B-Environ. 2019,251,181.PDF


242. Liu, Huawei; Zhu, Xiaoli; Sun, Xingxia; Zhu, Chenguang; Huang, Wei; Zhang, Xuehong; Zheng, Biyuan; Zou, Zixing; Luo, Ziyu; Wang, Xiao; Li, Dong; Pan, Anlian. Self-Powered Broadband Photodetectors Based on Vertically Stacked WSe2/Bi2Te3 p-n Heterojunctions. ACS Nano. 2019,13,13573.PDF


241. Xueping Wu, Xiao Wang, Honglai Li, Zhouxiaosong Zeng, Biyuan Zheng, Danliang Zhang, Fang Li, Xiaoli Zhu, Ying Jiang and Anlian Pan. Vapor growth of WSe2/WS2 heterostructures with stacking dependent optical properties. Nano Res. 2019,12,3123.PDF.


240. Wei Hu, Hui Cong, Wei Huang, Yu Huang, Lijuan Chen, Anlian Pan and Chunlai Xue. Germanium/Perovskite Heterostructure for High-performance and Broadband Photodetector from Visible to Infrared Telecommunication Band. Light-Sci. Appl. 2019,8,106.PDF


239. Zheng,Weihao; Liu,Huawei; Xu,Jun; Jiang,Ying; Fan,Peng; Huang,Wei; Jiang,Feng; Li,Lihui; Fan,Xiaopeng; Zhu,Xiaoli; Zhuang,Xiujuan; Pan,Anlian; Yu,Dapeng. Carrier Funneling Induced Efficient Energy Transfer in CdSxSe1-x Heterostructure Microplates. ACS Energy Lett. 2019, 4, 2796.PDF


238. Ying Jiang,Yang Li, Yue Fu, Xuehong Zhang, Yushuang Zhang, Xuelu Hu, Xiaoxia Wang, Xiujuan Zhuang, Xiaoli Zhu and Anlian Pan. Enhanced luminescent intensity in a free-standing erbium silicate microplate. J. Mod. Optic. 2019,66,1951.PDF

 

237. Zheng, Weihao; Zheng, Biyuan; Jiang, Ying ; Yan, Changlin; Chen, Shula; Liu, Ying; Sun, Xingxia; Zhu, Chenguang; Qi, Zhaoyang; Yang, Tiefeng; Huang, Wei; Fan, Peng; Jiang, Feng; Wang, Xiaoxia; Zhuang, Xiujuan; Li, Dong; Li, Ziwei; Xie, Wei; Ji, Wei; Wang, Xiao; Pan, Anlian. Probing and Manipulating Carrier Interlayer Diffusion in van der Waals Multilayer by Constructing Type-I Heterostructure. Nano Lett. 2019,19,7217. PDF

 

236. Chenzhi Song, Shize Yang, Xiaomin Li, Xiao Li, Ji Feng, Anlian Pan, Wenlong Wang, Zhi Xu, Xuedong Bai. Optically manipulated nanomechanics of semiconductor nanowires. Chinese Phys. B2019,28,054204. PDF

 

235. Feng Wu, Qing Li, Peng Wang, Hui Xia, Zhen Wang, Yang Wang, Man Luo, Long Chen, Fansheng Chen, Jinshui Miao, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Chongxin Shan, Anlian Pan, Xing Wu, Wencai Ren, Deep Jariwala & Weida Hu. High efficiency and fast van der Waals hetero-photodiodes with a unilateral depletion region. Nat. Commun. 2019,10,4663. PDF

 

234. Sun Jiamin, Peng Meng, Zhang Yushuang, Zhang Lei, Peng Rui, Miao Chengcheng, Liu Dong, Han Mingming, Feng Runfa, Ma Yandong, Dai Ying, He Longbing, Shan Chongxin, Pan Anlian, Hu Weida, Yang Zai-xing. Ultra-high hole mobility of Sn-catalyzed GaSb nanowires for high speed infrared photodetectors. Nano Lett. 2019, 19, 5920-5929. PDF.


233. Yongping Fu, Matthew P. Hautzinger, Ziyu Luo, Feifan Wang, Dongxu Pan, Michael M. Aristov, Ilia A. Guzei, Anlian Pan, Xiaoyang Zhu, and Song Jin. Incorporating Large A Cations into Lead Iodide Perovskite Cages: Relaxed Goldschmidt Tolerance Factor and Impact on Exciton-Phonon Interaction. ACS Cent. Sci. 2019, 5, 1377-1386. PDF

 

232. Zheng, Biyuan; Zheng, Weihao; Jiang, Ying; Chen, Shula; Li, Dong; Ma, Chao; Wang, Xiaoxia; Huang, Wei; Zhang, Xuehong; Liu, Huawei; Jiang, Feng; Li, Lihui; Zhuang, Xiujuan; Wang, Xiao; Pan, Anlian. WO3-WS2 Vertical Bilayer Heterostructures with High Photoluminescence Quantum Yield. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 11754−11758.PDF.


231. Fan, Peng; Zheng, Biyuan; Sun, Xingxia; Zheng, Weihao; Xu, Zheyuan; Ge, Cuihuan; Liu, Yong; Zhuang, Xiujuan; Li, Dong; Wang, Xiao; Zhu, Xiaoli; Jiang, Ying; Pan, Anlian. Trion-Induced Distinct Transient Behavior and Stokes Shift in WS2 Monolayers. J. Phys. Chem. Lett. 2019, 10, 3763−3772. PDF

 

230. Yang, Tiefeng; Wang, Xiao; Zheng, Biyuan; Qi, Zhaoyang; Ma, Chao; Fu, Yuhao; Fu, Yongping; Hautzinger, Matthew; Jiang, Ying; Li, Ziwei; Fan, Peng; Li, Fang; Zheng, Weihao; Luo, Ziyu; Liu, Jie; Yang, Bin; Chen, Shula; Li, Dong; Zhang, Lijun; Jin, Song; Pan, Anlian. Ultrahigh-Performance Optoelectronics Demonstrated in Ultrathin Perovskite-Based Vertical Semiconductor Heterostructures. ACS Nano. 2019, 13, 7996−8003. PDF

  

229. A. Delhomme, G. Butseraen, B. Zheng, L. Marty, V. Bouchiat, M. R. Molas, A. Pan, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. Ouerghi, J. Renard, and C. Faugerasl. Magneto-spectroscopy of exciton Rydberg states in a CVD grown WSe2 monolayer. Appl. Phys. Lett. 114, 232104 (2019). PDF

 

228. Zhengping Shan, Xuelu Hu, Xiao Wang, Qin Tan, Xin Yang, Yunyun Li, Huawei Liu, Xiaoxia Wang, Wei Huang, Xiaoli Zhu, Xiujuan Zhuang, Yu-Jia Sun, Libo Ma, Jun Zhang, Oliver G. Schmidt, Ritesh Agarwal, Anlian Pan. Phonon Assisted Electro-Optical Switches and Logic Gates Based on Semiconductor Nanostructures. Adv. Mater. 2019, 1901263. PDF


227. Jihene Zribi, Lama Khalil, Biyuan Zheng, José Avila, Debora Pierucci, Thibault Brulé, Julien Chaste, Emmanuel Lhuillier, Maria C. Asensio, Anlian Pan, and Abdelkarim Ouerghi. Strong Interlayer Hybridization in aligned SnS2/WSe2 Hetero-bilayer Structure. npj 2D Mater&Appl. 2019,3,27. PDF.


226. Zhaoyang Qi; Xianwei Fu; Tiefeng Yang; Dong Li; Peng Fan; Honglai Li; Feng Jiang; Lihui Li; Ziyu Luo; Xiujuan Zhuang; Anlian Pan. Highly stable lead-free Cs3Bi2I9 perovskite nanoplates for photodetection applications. Nano Res. 2019,12,1894-1899. PDF


225. Bing-Xin Zhou, Shuang-Shuang Ding, Bei-Jing Zhang, Lei Xu, Ruo-Shi Chen, Leng Luo, Wei-Qing Huang, Zhong Xie, Anlian Pan, Gui-Fang Huang. Dimensional transformation and morphological control of graphitic carbon nitride from water-based supramolecular assembly for photocatalytic hydrogen evolution: from 3D to 2D and 1D nanostructures. Appl. Catal B-Environ. 2019,254,321-328. PDF

 

224. Zhu, Chenguang; Sun, Xingxia; Liu, Huawei; Zheng, Biyuan; Wang, Xingwang; Liu, Ying; Zubair, Zubair; Wang, Xiao; Zhu, Xiaoli; Li, Dong; Pan, Anlian. Non-Volatile MoTe2 p-n Diodes for Optoelectronic Logics. ACS Nano. 2019, 13, 7216−7222. PDF

 

223. Gong, Yanfang; Zhang, Xuehong; Yang, Tiefeng; Huang, Wei; Liu, Hongjun; Liu, Huawei; Zheng, Biyuan; Li, Dong; Zhu, Xiaoli; Hu, Wei-Da; Pan, Anlian. Vapor growth of CdS nanowires/WS2 nanosheet heterostructures with sensitive photodetections. Nanotechnology. 2019,30,345603 . PDF

 

222. Fang Li, Yexin Feng, Ziwei Li, Chao Ma, Junyu Qu, Xueping Wu, Dong Li, Xuehong Zhang, Tiefeng Yang, Yunqiu He, Honglai Li, Xuelu Hu, Peng Fan, Ying Chen, Biyuan Zheng, Xiaoli Zhu, Xiao Wang, Xiangfeng Duan, Anlian Pan. Rational kinetics control towards universal growth of two-dimensional vertically stacked heterostructures. Adv. Mater. 2019, 31, 1901351. PDF 

 

221. Jie Chen, Ziyu Luo, Yongping Fu, Xiaoxia Wang, Kyle Czech, Shaohua Shen, Liejin Guo, John C. Wright, Anlian Pan, Song Jin. Tin (IV)-Tolerant Vapor Phase Growth and Photophysical Properties of Aligned Cesium Tin Halide Perovskites (CsSnX3, X = Br, I) Nanowires. ACS Energy Lett. 2019, 4, 1045-1052. PDF

 

220. Peng Fan, Huawei Liu, Xiujuan Zhuang, Weihao Zheng, Cuihuan Ge, Wei Huang, Xin Yang, Yong Liu, Ying Jiang, Xiaoli Zhua and Anlian Pan. Ultra-long distance carrier transportation in bandgap-graded CdSxSe1−x nanowire waveguides. Nanoscale. 2019, 11, 8494. PDF

 

219. Liu, Huawei; Jiang, Ying; Fan, Peng; Feng, Yexin; Lan, Jianyue; Xu, Gengzhao; Zhu, Xiaoli; Zhang, Xuehong; Hu, Xuelu; Yang, Tiefeng; Yang, Bin; Zhang, Qinglin; Li, Dong; Wang, Xiao; Pan, Anlian. Polar-induced Selective Epitaxial Growth of Multi-junction Nanoribbons for High-performance Optoelectronics. ACS Appl. Mater. Inter. 2019,11,15813-15820. PDF


218. Xiujuan Zhuang, Yu Ou-yang, Xiaoxia Wang, Anlian Pan. Multi-color semiconductor lasers. Adv. Opt. Mater. 2019, 1900071. PDF.


217. Hao Zhang, Zihan Zhang, Chao Ma, Yuquan Liu, Haipeng Xie, Shiqiang Luo, Yongbo Yuan, Yongli Gao, Yong Zhang, Wenquan Ming, Yi Liu, Anlian Pan, and Bin Yang. Low-Temperature Synthesis of All-Inorganic Perovskite Nanocrystals for UV-Photodetectors. J. Mater. Chem. C. 2019,7,5488-5496. PDF


216. Zhaoyang Qi, Tiefeng Yang, Dong Li, Honglai Li, Xiao Wang, Xuehong Zhang, Fang Li, Weihao Zheng, Peng Fan, Xiujuan Zhuang, Anlian Pan. High-responsivity Two-dimensional p-PbI2/n-WS2 Vertical Heterostructure Photodetectors Enhanced by Photogating Effect. Mater. Horiz. 2019,10,1039. PDF


215. Fangtao Li, Junfeng Lu, Qinglin Zhang, Dengfeng Peng, Zheng Yang, Qian Xu, Caofeng Pan, Anlian Pan, Tianfeng Lif, and Rongming Wang. Controlled fabrication, lasing behavior and excitonic recombination dynamics in single crystal CH3NH3PbBr3 perovskite cuboids. Sci. Bull. 2019,64,698-704. PDF


214. Ying Jiang, Xiao Wang, Anlian Pan. Properties of Excitons and Photogenerated Charge-Carriers in Metal Halide Perovskites. Adv. Mater. 2019,31,1806671. PDF


213. Huawei Liu, Dong Li, Chao Ma, Xuehong Zhang, Xingxia Sun, Chenguang Zhu, Biyuan Zheng, Zixing Zou, Ziyu Luo, Xiaoli Zhu, Xiao Wang, Anlian Pan. Van der Waals Epitaxial Growth of Vertically Stacked Sb2Te3/MoS2 p–n Heterojunctions for High Performance Optoelectronics. Nano Energy. 2019,59,66-74. PDF


212. Daksh Agarwal, Ming-Liang Ren, Jacob S. Berger, Jinkyoung Yoo, Anlian Pan, and Ritesh Agarwal. Nanocavity-Enhanced Giant Stimulated Raman Scattering in Si Nanowires in the Visible Light Region. Nano Lett. 2019, 19, 1204-1209. PDF

 

211. Weihao Zheng, Biyuan Zheng, Changlin Yan, Ying Liu, Xingxia Sun, Zhaoyang Qi, Tiefeng Yang, Ying Jiang, Wei Huang, Peng Fan, Feng Jiang, Wei Ji, Xiao Wang, Anlian Pan. Direct Vapor Growth of Two-Dimensional Vertical Heterostructures with Tunable Band Alignments and Interfacial Charge Transfer Behaviors. Adv. Sci. 2019,6,1802204. PDF.

 

210. Zhouxiaosong Zeng, Xingxia Sun, Danliang Zhang, Weihao Zheng, Xiaopeng Fan, Mai He,Tao Xu, Litao Sun, Xiao Wang, Anlian Pan. Controlled Vapor Growth and Nonlinear Optical Applications of Large Area 3R Phase WS2 and WSe2 Atomic Layers. Adv. Funct. Mater. 2019,29,1806874. PDF.


209. Xiaoxia Wang, Huazhou Chen, Hong Zhou, Xiao Wang, Shuangping Yuan, Zhenqian Yang, Xiaoli Zhu, Renmin Ma, Aanlian Pan.Room-Temperature High Performance CsPbBr3 Perovskite Tetrahedral Microlasers. Nanoscale. 2019,11,2393. PDF.


208. Andrew Schlaus, Michael Spencer, Kiyoshi Miyata, Fang Liu, Xiaoxia Wang, Ipshita Datta, Michal Lipson, Anlian Pan, and Xiaoyang Zhu. How Lasing Happens in CsPbBr3 Perovskite Nanowires. Nat. Commun. 2019,10,265. PDF.


207. Lei Gao, Xingxing Li, Zhaoyu Yao, Huijuan Bai, Yangfan Lu,Chao Ma, Shanfu Lu, Zhenmeng Peng, Jinlong Yang, Anlian Pan and Hongwen Huang. Unconventional p-d Hybridization Interaction in PtGa Ultrathin Nanowires Boosts Oxygen Reduction ElectrocatalysisJ. Am. Chem. Soc2019,141,18083-18090. PDF.


206. Daksh Agarwal, Jinkyoung Yoo, Anlian Pan, and Ritesh Agarwal.Cavity Engineering of Photon-Phonon Interactions in Si Nanocavities. Nano Lett. 2019,19,7950-7956. PDF.


205. Lei Hu, Yingxia Gao, Tuzhi Xiong, David Adekoya, Weitao Qiu , Hao Yang, M.-Sadeeq (Jie Tang) Balogun, Shanqing Zhang, Anlian Pan, Yuping Li and Yexiang Tong. Surface functionalized 3D carbon fiber boosts the lithium storage behaviour of transition metal oxide nanowires via strong electronic interaction and tunable adsorption energy. Nanoscale. 2019,4,1402-1410. PDF.


204. Yuan-Yuan Li, Yuan Si, Bing-Xin Zhou, Wei-Qing Huang, Wangyu Hu, Anlian Pan, Xiaoxing Fan and  Gui-Fang Huang. Strategy to boost catalytic activity of polymeric carbon nitride: synergistic effect of controllable in situ surface engineering and morphology. Nanoscale.  2019,11, 16393-16405. PDF. 


203. Hua-Wei Zhang , Yuan-Yuan Li , Wei-Qing Huang , Bing-Xin Zhou , Shao-Fang Ma , Yi-Xin Lu, An-Lian Pan , Gui-Fang Huang. Hollow BCN microrods with hierarchical multichannel structure as a multifunctional material: Synergistic effects of structural topology and composition. Carbon. 2019,148,231-240. PDF.


202. Bo Li, Yuan Si, Bing-Xin Zhou, Qian Fang,Yuan-Yuan Li,Wei-Qing Huang, Wangyu Hu, Anlian Pan, Xiaoxing Fan, and Gui-Fang Huang.Doping-Induced Hydrogen-Bond Engineering in Polymeric Carbon Nitride To Significantly Boost the Photocatalytic H-2 Evolution Performance. ACS Appl. Mater. Inter. 2019,11,17341−17349. PDF.


201. Shao-Fang Ma , Zeng-Xi Wei , Wei-Qing Huang , Yuan-Yuan Li , Shifang Xiao, Zhang-Kun Liu, Wangyu Hu, Anlian Pan, Xiaoxing Fan, and Gui-Fang Huang, Protonated supramolecular complex-induced porous graphitic carbon nitride nanosheets as bifunctional catalyst for water oxidation and organic pollutant degradation.J. Mater. Sci. 2019,54,7637–7650. PDF.


200. Beier Zhou, Mingming Jiang, Hongxing Dong, Weihao Zheng, Yongzhen Huang, Junyuan Han,Anlian Pan,and Long Zhang. High-Temperature Upconverted Single-Mode Lasing in 3D Fully Inorganic Perovskite Microcubic Cavity. ACS Photonics. 2019,6,793−801. PDF.199. Yue Fu, Zhaoyang Qi, Xing Xu, Lihui Li, Xiaoxia Wang, Xiaoli Zhu, Xiujuan Zhuang and Anlian Pan. Near-infrared photodetection based on erbium chloride borate nanobelts. Appl. Phys. Express. 2019,12,035001. PDF.


198. Wenqiang Wu, Xiandi Wang, Xun Han, Zheng Yang, Guoyun Gao, Yufei Zhang, Jufang Hu, Yongwen Tan, Anlian Pan, and Caofeng Pan. Flexible Photodetector Arrays Based on Patterned CH3NH3PbI3−xClx Perovskite Film for Real-Time Photosensing and Imaging. Adv. Mater. 2018,1805913. PDF.


197. Xuehong Zhang, Shula Chen, Xiao Wang, Anlian Pan.Controlled Synthesis and Photonics Applications of Metal Halide Perovskite Nanowires. Small Methods. 2019,3,1800294. PDF.湖南大学潘安练研究小组版权所有©2017   邮编:410082
通讯地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路麓山门 Email:xiaoban@hnu.edu.cn

手机访问本
课题组网站