Publications

当前位置: Home > Publications > 2023

356.Cuihuan Ge, Danliang Zhang, Feiping Xiao, Haipeng Zhao, Mai He, Lanyu Huang, Shijin Hou, Qingjun Tong, Anlian Pan, and Xiao Wang. Observation and Modulation of High-Temperature Moiré-Locale Excitons in van der Waals Heterobilayers. ACS Nano 2023 17 (16), 16115-16122. PDF


355.Bo Li, Zhi Tian, Lei Li, Yu-Han Wang, Yuan Si, Hui Wan, Jinghui Shi, Gui-Fang Huang, Wangyu Hu, Anlian Pan, and Wei-Qing Huang. Directional Charge Transfer Channels in a Monolithically Integrated Electrode for Photoassisted Overall Water Splitting. ACS Nano2023 17 (4), 3465-3482.PDF


354.Yong Liu, Qianqian Zhong, Delang Liang, Qi Jiang, Qin Shuai, Xin Yang, Xiao Yi, Xingxia Sun, Ronghuan Sun, Yangguang Zhong, Cuihuan Ge, Qin Tan, Ziyu Luo, Shula Chen, Anlian Pan. Photoluminescence Enhancement of InSe by Coupling with Circular Bragg Grating.Laser & Photonics Reviews 13, June 2023.PDF353.Lu Lin, Ying Liu, Wenqiang Wu, Lulu Huang, Xiaoli Zhu, Yunfei Xie, Huawei Liu,Biyuan Zheng, Jieyuan Liang, Xingxia Sun, Chenguang Zhu, Guangcheng Wu, Qin Shuai,Zhuorui Huang, Tinghao Wang, Dong Li, and Anlian Pan. Self‐Powered Perovskite Photodetector Arrays with Asymmetric Contacts for Imaging Applications. Advanced Electronic Materials 2023, 202300106.PDF


352.Cheng Zhang, Biyuan Zheng, Guangcheng Wu, Xueying Liu, Jiaxin Wu, Chengdong Yao, Yizhe Wang, Zilan Tang, Ying Chen, Lizhen Fang, Luying Huang, Dong Li, Shengman Li, and Anlian Pan. Controlled growth of vertically stacked In2Se3/WSe2 heterostructures for ultrahigh responsivity photodetector. Nano Research 2023.PDF


351. Qi Jiang, Yong Liu, Ziyu Luo, Ronghuan Sun, Ying Chen, Yunfei Xie, Qin Shuai, Pan Xu, Quanlong Zhang, Xiao Yi, Xin Yang, Shula Chen, Anlian Pan. Enhanced and modulated optical response of GaSe by coupling with resonant linear Bragg gratings, Appl. Phys. Lett. 122, 151107. PDF


350. Chengdong Yao, Guangcheng Wu, Mingqiang Huang, Wenqiang Wang, Cheng Zhang, Jiaxin Wu, Huawei Liu, Biyuan Zheng, Jiali Yi, Chenguang Zhu, Zilan Tang, Yizhe Wang, Ming Huang, Luying Huang, Ziwei Li, Li Xiang, Dong Li, Shengman Li, and Anlian Pan. Reconfigurable Artificial Synapse Based on Ambipolar Floating Gate Memory, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2023, 15, 19, 23573–23582. PDF


349. Dong Li and Anlian Pan. Perovskite sensitized 2D photodiodes, Light Sci Appl, 139. PDF


348. Junrong Zhang, Maobin Xie, Yushuang Zhang, Junyong Wang, Xinchao Zhao, Cheng Chen, Quanlong Zhang, Meng Xia, Jie Li, Zhuo Dong, Yan Zhang, Zeqian Ren, Tong Liu, Anlian Pan, Shaowei Wang, Kai Zhang. Wide-Wavelength Tunable Mid-Infrared Lasing Based on Black Arsenic Phosphorus, Adv. Optical Mater. 2023, 2300278.PDF


347. Liuli Yang, Jianhua Huang, Yike Tan, Wei Lu, Ziwei Li and Anlian Pan. All-inorganic lead halide perovskite nanocrystals applied in advanced display devices, Mater. Horiz., 2023, 10, 1969-1989. PDF


346. Ronghuan Sun, Yong Liu, Ying Chen, Qi jiang, Pingan Chen, Qin Shuai, Ziyu Luo, Xin Yang, Ying Jiang, Yuanyuan Hu, Shula Chen and Anlian Pan. Efficient enhancement of photoluminescence and second-harmonicgeneration of few-layer InSe coupled with surface-plasmonic Ag prismarray, Science China Materials, 2023, 1-7. PDF


345. Zilan Tang, Shula Chen, Dong Li, Xiaoxia Wang, Anlian Pan. Two-dimensional optoelectronic devices for silicon photonic integration. Journal of Materiomics. 2023, 551-567. PDF


344. Ming Huang, Wajid Ali, Liuli Yang, Jianhua Huang, Chengdong Yao, Yunfei Xie, Ronghuan Sun, Chenguang Zhu, Yike Tan, Xiao Liu, Shengman Li, Ziwei Li, Anlian Pan. Multifunctional Optoelectronic Synapses Based on Arrayed MoS2 Monolayers Emulating Human Association Memory. Adv. Sci. 2023, 2300120. PDF


343. Rongrong Xie, Panfeng Cao, Zheyuan Xu, Boyi Xu, Jinyue Fu, Xianwei Fu, Sheng-Yi Xie, Ying Jiang, Anlian Pan. Three-dimensional Rashba spin splitting dominated by out-of-plane spin polarization. Physical Review B. 107, 155436PDF


342. Cheng Chen, Yuling Yin, Rencong Zhan, Qinghong Yuan, Yang Xu, Yushuang Zhang, Jie Chen, Yan Zhang, Chang Li, Junyong Wang, Jie Li, Linfeng Fei, Qiang Yu, Zheng Zhou, Huisheng Zhang, Ruiqing Cheng, Zhuo Dong, Xiaohong Xu, Anlian Pan, Kai Zhang, Jun He. Growth of single-crystal black phosphorus and its alloy films through sustained feedstock release. Nature Materials, 2023, 1-8. PDF


341. Shijin Hou, Mai He, Cuihuan Ge, Lanyu Huang, Danliang Zhang, Xinyi Luo, Anlian Pan, Xiao Wang, Probing the dipole–dipole interaction in single 0D/2D heterostructures by tightly focused cylindrical vector beams. Appl. Phys. Lett. 2023, 122, 101105. PDF


340. Junyu Qu, Chenxi Liu, Muhammad Zubair, Zhouxiaosong Zeng, Bo Liu, Xin Yang, Ziyu Luo, Xiao Yi, Ying Chen, Shula Chen and Anlian Pan. A universal growth method for high-quality phase-engineered germanium chalcogenide nanosheets. Nanoscale, 2023. Accepted.PDF


339. Kang Jiang, Zhixiao Liu, Ying-Rui Lu, Mengjia Wang, Dechao Chen, Lebin Cai, Ting-Shan Chan, Pan Liu, Anlian Pan, Yongwen Tan. Rapid Melt‐Quenching Enables General Synthesis of High‐Loading Single‐Atom Catalysts with Bicontinuous Nanoporous Structure. Advanced Materials, 2023, 35(6), 2207850.PDF


338. Xianwei Fu, Zhouxiaosong Zeng, Shilong Jiao, Xiaoxia Wang, Jiaxin Wang, Ying jiang, Weihao Zheng, Danliang Zhang, Qiuye Li, Anlian Pan, High Anisotropic Second-Order Nonlinear Optical Effects in the Chiral Lead-Free Perovskite Spiral Microplates, Nano lett. 2023, 23, 2, 606–613.PDF


337. Liuli Yang, Jianhua Huang, Zheyuan Xu, Yang Li, Shijin Hou, Yike Tan, Juan Du, Xiao Wang, Ziwei Li, Anlian Pan, Revealing Atomic-Level Surface Passivation of PbI2-Reconditioned Red Perovskite Quantum Dots, Adv. Opt. Mater. 2023, 2202561.PDF


336. Jinpeng Huang, Yi Xu, Binru Zhou, Huming Zhan, Peng Cao, Junxi Wang, Jinmin Li, Xiaoyan Yi, Anlian Pan, Liancheng Wang, Linearly polarized light emission from GaN micro-LEDs for 3D display, App. Phys. Lett. 2023, Accepted.PDF


335. Haihong Zheng, Hongli Guo, Shula Chen, Biao Wu, Shaofei Li, Jun He, Zongwen Liu, Gang Lu, Xidong Duan, Anlian Pan, and Yanping Liu. Strong Interlayer Coupling in Twisted Transition Metal Dichalcogenide Moiré Superlattices. Adv. Mater. 2023, 2210909.PDF
湖南大学潘安练研究小组版权所有©2017   邮编:410082
通讯地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路麓山门 Email:xiaoban@hnu.edu.cn

手机访问本
课题组网站