Publications

当前位置: Home > Publications > 2021

305. Zhuoran Luo, Yunfei Xie, Ziwei Li, Yajuan Wang, Lihui Li, Ziyu Luo, Chenguang Zhu, Xin Yang, Ming Huang, Jianhua Huang, Delang Liang, Xiaoli Zhu, Dong Li, Anlian Pan, Plasmonically engineered light-matter interactions in Au-nanoparticle/MoS2 heterostructures for artificial optoelectronic synapse, Nano Res. 2022, 15(4), 3539−3547. PDF


304. Ziwei Li, Wen Yang, Ming Huang, Xin Yang, Chenguang Zhu, Chenglin He, Lihui Li, Yajuan Wang, Yunfei Xie, Zhuoran Luo, Delang Liang, Jianhua Huang, Xiaoli Zhu, Xiujuan Zhuang, Dong Li, Anlian Pan, Light-Triggered Interfacial Charge Transfer and Enhanced Photodetection in 0D/2D Mixed-Dimensional Phototransistors, Opto-Electronic Adv. 2021, 4, 210017.PDF


303. Zhouxiaosong Zeng, KaiBraun, Cuihuan Ge, MartinEberleb, Chenguang Zhu, Xingxia Sun, Xin Yang, Jiali Yi, Delang Liang, Yufan Wang, Lanyu Huang, Ziyu Luo, Dong Li, Anlian Pan, Xiao Wang, Picosecond electrical response in graphene/MoTe2 heterojunction with high responsivity in the near infrared region, Fundamental Research. 2022, 2, 405−411. PDF


302. Qilong Cui, Ziyu Luo, Qirui Cui, Wen Zhu, Hongwei Shou, Chuanqiang Wu, Zhanfeng Liu, Yunxiang Lin, Pengjun Zhang, Shiqiang Wei, Hongxin Yang, Shuangming Chen, Anlian Pan, Li Song, Robust and High Photoluminescence in WS2 Monolayer through In Situ Defect Engineering, Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2105339.PDF


301. Wei Tang, Haoliang Liu, Zhe Li, Anlian Pan, Yu-Jia Zeng, Spin-Orbit Torque in Van der Waals-Layered Materials and Heterostructures, Adv. Sci. 2021, 8, 2100847.PDF


300. Lijun Wu, Cuihuan Ge, Kai Braun, Mai He, Siman Liu, Qingjun Tong, Xiao Wang, Anlian Pan, Polarized photoluminescence spectroscopy in WS2, WSe2 atomic layers and heterostructures by cylindrical vector beams, Chin. Phys. B 2021, 30, 087802.PDF


299. Danliang Zhang, Chen Yi, Cuihuan Ge, Weining Shu, Bo Li, Xidong Duan, Anlian Pan, Xiao Wang, Controlled vapor growth of 2D magnetic Cr2Se3 and its magnetic proximity effect in heterostructures, Chin. Phys. B 2021, 30, 097601.PDF


298. Fang Li, Mingxing Chen, Yajuan Wang, Xiaoli Zhu, Xuehong Zhang, Zixing Zou, Danliang Zhang, Jiali Yi, Ziwei Li, Dong Li, Anlian Pan, Strain-controlled synthesis of ultrathin hexagonal GaTe/MoS2 heterostructure for sensitive photodetection, iscience 2021, 24, 103031.PDF


297. Hua-Wei Zhang, Yi-Xin Lu, Bo Li, Gui-Fang Huang, Fan Zeng, Yuan-Yuan Li, Anlian Pan, Yi-Feng Chai, Wei-Qing Huang, Acid-induced topological morphology modulation of graphitic carbon nitride homojunctions as advanced metal-free catalysts for OER and pollutant degradation, J. Mater. Sci. Technol  2021, 86, 210-218.PDF


296. Li Yao, Zhouxiaosong Zeng, Chengkun Cai, Peng Xu, Honggang Gu, Liang Gao, Junbo Han, Xiaowei Zhang, Xi Wang, Xiao Wang, Anlian Pan, Jian Wang, Wenxi Liang, Shiyuan Liu, Chao Chen, Jiang Tang, Strong Second- and Third-Harmonic Generation in 1D Chiral Hybrid Bismuth Halides, J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 16095–16104.PDF


295. Lanyu Huang, Danliang Zhang, Cuihuan Ge, Mai He, Zhouxiaosong Zeng, Yufan Wang, Siman Liu, Xiao Wang, Anlian Pan,Enhancing circular polarization of photoluminescence of two-dimensional Ruddlesden-Popper perovskites by constructing van der Waals heterostructures, Appl. Phys. Lett. 2021, 119, 151101.PDF


294. Fang Wang, Xuming Zou, Mengjian Xu, Hao Wang, Hailu Wang, Huijun Guo, Jiaxiang Guo, Peng Wang, Meng Peng, Zhen Wang, Yang Wang, Jinshui Miao, Fansheng Chen, Jianlu Wang, Xiaoshuang Chen, Anlian Pan, Chongxin Shan, Lei Liao, and Weida Hu, Recent Progress on Electrical and Optical Manipulations of Perovskite Photodetectors, Adv. Sci. 2021, 8, 2100569.PDF


293. Haoran Ren, Xiaoxia Wang, Chenhao Li, Chenglin He, Yixiong Wang, Anlian Pan, and Stefan A.Maier, Orbital-Angular-Momentum-Controlled Hybrid Nanowire Circuit, Nano Lett.2021, 21, 6220−6227.PDF


292. Wenqiang Wu, Mengmeng Zhou, Dong Li, Shengman Li, Zheng Yang, Zhihao Huo, Yanqing Wu, Yongwen Tan, Xun Han, Caofeng Pan, and Anlian Pan, A novel visible light sensing and recording system enabled by integration of photodetector and electrochromic devices, Nanoscale 2021, 13, 9177. PDF


291. Yanping Liu, Cheng Zeng,Juan Yu, Jiahong Zhong, Bo Li, Zhengwei Zhang, Zongwen Liu, Zhiming M. Wang, Anlian Pan, and Xidong Duan, Moire´ superlattices and related moire´ excitons intwisted van der Waals heterostructures, Chem. Soc. Rev. 2021, 50, 6401−6422. PDF


290. Zixing Zou, Junwu Liang, Xuehong Zhang, Chao Ma, Pan Xu, Xin Yang, Zhouxiaosong Zeng, Xingxia Sun, Chenguang Zhu, Delang Liang, Xiujuan Zhuang, Dong Li, and Anlian Pan, Liquid-Metal-Assisted Growth of Vertical GaSe/MoS2 p-n Heterojunctions for Sensitive Self-Driven Photodetectors, ACS Nano 2021, 15, 10039−10047.PDF


289. Wenqiang Wu, Xun Han, Jing Li, Xiandi Wang, Yufei Zhang, Zhihao Huo, Qiushuo Chen, Xidi Sun, Zhangsheng Xu, Yongwen Tan, Caofeng Pan, and Anlian Pan, Ultrathin and Conformable Lead Halide Perovskite Photodetector Arrays for Potential Application in Retina-Like Vision Sensing, Adv. Mater. 2021, 33, 2006006. PDF


288. Ziyu Luo, Chao Ma, Yue Lin, Qi Jiang, Binjie Liu, Xin Yang, Xiao Yi, Junyu Qu, Xiaoli Zhu, Xiao Wang, Jun Zhou, Xingjun Wang, Weimin M. Chen, Irina A. Buyanova, Shula Chen, Anlian Pan. An Efficient Deep-Subwavelength Second Harmonic Nanoantenna Based on Surface Plasmon-Coupled Dilute Nitride GaNP Nanowires, Nano Lett. 2021, 21, 3426–3434PDF


287. Jiali Yi, Xingxia Sun, Chenguang Zhu, Shengman Li, Yong Liu, Xiaoli Zhu, Wenxia You, Delang Liang, Qin Shuai, Yanqing Wu, Dong Li, and Anlian Pan. Double-Gate MoS2 Field-Effect Transistors with FullRange Tunable Threshold Voltage for Multifunctional Logic Circuits, Adv. Mater. 2021, 33, 2103036.PDF


286. Liting Liu, Lingan Kong, Qianyuan Li, Chenglin He, Liwang Ren, Quanyang Tao, Xiangdong Yang, Jun Lin, Bei Zhao, Zhiwei Li, Yang Chen, Wanying Li, Wenjing Song, Zheyi Lu, Guoli Li, Siyu Li, Xidong Duan, Anlian Pan, Lei Liao, Yuan Liu. Transferred van der Waals metal electrodes for 2 sub-1-nm MoS2 vertical transistors, Nat. Electron. 2021, 50, 6401–6422.PDF


285. Ying Jiang, Shula Chen, Weihao Zheng, Biyuan Zheng and Anlian Pan. Interlayer exciton formation, relaxation, and transport in TMD van der Waals heterostructures, Light Sci. Appl2021, 10, 72. PDF


284. Haohao Bi, Bo Li, Jing Zhang, Anlian Pan, Lang Jiang, Gui-Fang Huang, Sheng-Li Chang, and Wei-Qing Huang. Supersaturation-triggered synthesis of 2D/1D phosphide heterostructures as multi-functionalcatalysts for water splitting, Appl. Phys. Lett. 2021, 118, 093901. PDF


283. Xiaoli Zhu, Siting Ding, Lihui Li, Ying Jiang, Biyuan Zheng, Xingxia Sun, Zheyuan Xu, Wenxia You, Huawei Liu, Delang Liang, Haipeng Zhao, Junyu Qu, Weihao Zheng, Dong Li, and Anlian Pan. Revealing the many-body interactions and valley-polarization behavior in Re-doped MoS2 monolayers, Appl. Phys. Lett. 2021, 118, 113101.PDF


282. Xingxia Sun, Chenguang Zhu, Xiaoli Zhu, Jiali Yi, Yong Liu, Dong Li, Anlian Pan. Recent advances in two-dimensional heterostructures: from band alignment engineering to advanced optoelectronic applications, Adv. Electron Mater. 2021, 7, 2001174.PDF


281. Juan Yu, Xiaofei Kuang, Junzi Li, Jiahong Zhong, Cheng Zeng, Lingkai Cao, Zongwen Liu, Zhouxiaosong Zeng, Ziyu Luo, Tingchao He, Anlian Pan & Yanping Liu. Giant nonlinear optical activity in two-dimensional palladium diselenide, Nat. Commun. 2021, 12, 1083. PDF


280. Ying Chen, Ying Jiang, Chen Yi, Huawei Liu, Shula Chen, Xingxia Sun, Chao Ma, Dong Li, Chenglin He, Ziyu Luo, Feng Jiang, Weihao Zheng, Biyuan Zheng, Boyi Xu, Zheyuan Xu, Anlian Pan. Efficient control of emission and carrier polarity in WS2 monolayer by Indium doping, Sci. China Mater. 2021, 64, 1449–1456.PDF
湖南大学潘安练研究小组版权所有©2017   邮编:410082
通讯地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路麓山门 Email:xiaoban@hnu.edu.cn

手机访问本
课题组网站